بایگانی دسته: حضور رییس جمهور در جلسه شورای اداری استان گیلان

حضور رییس جمهور در جلسه شورای اداری استان گیلان؟

رییس جمهور: سپردن بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: باید مردم و سازمان های مردم نهاد در همه عرصه هایی که به میدان آمده اند موفق شده اند و دولت حامی نهادهای مردمی برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی است.

ادامه خواندن حضور رییس جمهور در جلسه شورای اداری استان گیلان؟