بایگانی دسته: ثبت جنگل ابر در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

جنگل ابر در لیست مناطق چهار گانه محیط زیست.

جنگل ابر در فهرست مناطق چهار گانه سازمان حفاظت محیط زیست.

روستای ابر در شمال شرق شاهرود واقع شده است و در فاصله ۳۵ کیلومتری شاهرود و هم چنین ۱۰۰ کیلومتری شهرستان گرگان واقع شده است.
جنگل ابر نیز در پشت روستای ابر به فاصله ۵ کیلومتری از این روستا قرار دارد.

 

ادامه خواندن جنگل ابر در لیست مناطق چهار گانه محیط زیست.